Våra projekt

Kontakt


E-post:

swe@europahuset.se


Telefon:

+ 46 26 27 67 00

Våra projekt


Internationell träff för gröna initiativ
Här kan ni läsa om några pågående projekt vi driver eller hjälper till med, samt några projekt som är genomförda och avslutade.


20 förväntansfulla deltagare från Polen, Grekland, Tyskland, Holland och Frankrike anlände torsdagen den 9 juni för en träff på lägergården Gläntan i Mållångsta, Ovanåker under tre intensiva dagar.

Gruppen är en del i ett Erasmus+ projekt som kallas ”Green Initiatives in Rural areas”, GIRA. Svenska partner är Europahuset Gävleborg, Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg, med två lokala utvecklingsgrupper i Trönö och Österfärnebo samt kursgården Gläntan.

Denna träff är den tredje av totalt sex tillfällen som projektdeltagarna ses för att se på goda exempel, inspireras och lära av varandra. En manual över bra initiativ kommer att tas fram under projekttiden. Kanske det även kan bli uppslag till än mer lokala konkreta samarbeten framöver?

Detta veckoslut innehåller en presentation av Hela Sverige X-ing Gävleborgs projekt ”I med och motvind”, vars ambition är att vara en neutral part mellan boende, kommuner och vindkraftsföretag vid diskussioner om eventuella vindkraftsetableringar.

Det svenska arbetet med kretsloppsplaner presenteras också.

Vidare kommer gruppen att besöka intressanta gröna exempel i Ovanåker och Bollnäs.

Dels det kommunala bolaget Borabs arbete med insamling, hantering, lagring och beredning av kommunernas hushållsavfall i avfallsanläggningen i Bollnäs, med återvinningscentraler i Bollnäs och Edsbyn. Borab driver också en avfallsanläggning där det brännbara avfallet efter källsortering bereds. Bolaget följer avfallshierarkin i enlighet med EU:s direktiv. Avfallet lagras, blandas och mals för att sedan omvandlas till energi via exempelvis fjärrvärme.

Dels ska gruppen också besöka biosfärområdet Voxnadalen i Ovanåker. Området är en del i ett världsomspännande nätverk med uppgiften att bidra till genomförandet av FN:s Globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Uppgiften för biosfärområdet är att främja breda samverkansprocesser och initiera projektverksamheter. Biosfärområde Voxnadalen har tre fokusområden, Skogen som hållbar resurs, Levande vatten och Ett öppet och levande landskap.

De olika länderna ligger olika långt framme i arbetet mot en grön omställning och därför blir det mycket intressanta diskussioner.

Men även ett förtida traditionellt midsommarfirande får de utländska gästerna vara med om.

Nästa möte kommer att hållas i Friesland i Nederländerna i september.

Efterlängtat möte med partners i GIRA-projektet

 

Det allra första internationella mötet i GIRA (Green Initiatives in Rural Areas) ägde rum på Rhodos sista dagarna i september, ett år försent på grund av pandemin.

Bakom Erasmus+ projektet GIRA finns Europahuset Gävleborg, Europahaus Bad Marienberg, Tyskland, Learn for Life, Dutch Platform for Adult Education, Nederländerna, House of Europe, Rhodos och i Frankrike samt the Robert Schuman foundation i Polen. Det svenska arbetet äger rum tillsammans med Hela Sverige, X-ing Gävleborg, Österfärnebo utvecklingsgrupp, Trönöbygdens ekonomiska förening samt kursgården Gläntan.

 

Den svenska delegationen bestod av Åke Söderman, Europahuset, Jörgen Eliasson, kursgården Gläntan, Sophia Malm, Österfärnebo utvecklingsgrupp samt Lena Husén, Hela Sverige X-ing, Gävleborg.

 

Under några intensivt varma dagar fick vi olika energi- och klimatprojekt presenterade för oss. Det var både genom webbinarier, från annat håll i Grekland, fysiska presentationer samt studieresor runt om på huvudön och en båtfärd till en mindre ö. 

Särskilt intressant var ett återvinningsprojekt med insamling av plast. Plasten smälts ner till stora plattor som exempelvis kan bli bänkskivor och skåpdörrar.

Ett annat hypermodernt exempel, varr en solcellsanläggning på ön Chalki, som tas i bruk om ett par veckor. Den ger all el till hela ön, med 250 bofasta och 1500-2000 turister/deltidsboende. De boende får el gratis och laddstolpar för elfordon installeras. Vintertid ska solcellerna kombineras med vågkraft. Det finns bara en by och i skolan finns i dag 37 elever, 6-17 år.

Ytterligare ett exempel var ett projekt att återskapa en traditionell by.

Många projekten visar på försök att involvera hotell- och turismnäringen att vara med i den gröna omställningen.

 

Nästa internationella möte blir i Sverige, på Gläntan i januari 2022. Vi hoppas att deltagarna då också kan få vara med om snö.GIRA - Green Initiativ in Rural Areas

Länsbygderådet X-ing Gävleborg och Europahuset Gävleborg ingår tillsammans med fem andra länder i Europa (Nederländerna, Frankrike, Grekland, Tyskland och Polen) i projektet GIRA som startade i september 2020. Projektägare är Tyskland. Finansiär är Erasmus+.

I Sverige har vi med representanter från Trönöbygdens ekonomiska förening, Österfärnebo sockens utvecklingsgrupp och Gläntan kursgård i Mållångsta, Alfta, samt X-ings egna vindkraftsprojekt "I med och motvind" som tillsammans med Europahuset bildar projektgruppen GIRA-Sweden.

Syfte:
Samarbete kring landsbygdsutveckling i Europa under begreppet “Green Initiativs in rural Areas”. Utbyte av erfarenheter och kunskap för att utveckla gröna initiativ.

Målen med projektet är att:

  • utveckla nyskapande metoder för miljö/klimatinsatser i glesbygd/landsbygd
  • att genom projektet sprida erfarenheter om olika typer av insatser ute i Europa
  • utarbeta en digital grön handbok med konkreta exempel från alla delaktiga länder
  • öka social gemenskap och förbättra levnadsvillkor i glesbygd/landsbygd

Tanken är att transnationella seminarier ska ge inspiration till deltagarna att utveckla nya insatser i sina egna aktiviteter på miljöområdet, t ex småskaliga energialternativ och för att skapa aktivt engagemang i byar/mindre samhällen på landsbygden.

Träffarna anordnas i alla 6 länder med 4 deltagare från varje partner.

 

Från Gävleborg kommer de fyra deltagande organisationerna att skicka varsin deltagare på de transnationella träffarna. Utöver dessa kommer Europahuset Gävleborg att delta med en person då de har projektansvaret.

 

Arbetet i Gävleborg

Projektgruppen hade ett första möte i Skog den 20 oktober där projektet presenterades. Utöver det transnationella erfarenhetsutbytet och kunskapsinhämtandet mellan alla deltagande länder så är tanken att medverkande Gävleborgsorganisationer också själva ska försöka göra olika insatser för miljö- och klimatfrågor. Det kan handla om mycket små insatser av praktisk karaktär till större insatser i samverkan med andra organisationer och offentliga organ. Alla får ta fundera över och ansvara för vad som kan vara lämpligt, både att utveckla något vidare eller starta upp något nytt.

 

Läget just nu

På grund av Covid-19 har det första transnationella mötet inte ägt rum än. Styrgruppen (de sex partnerländerna) ska på ett digitalt möte i december bestämma hur projektet tas vidare med de transnationella träffarna kommande år.


READ IT - Active Citizenship for Rural Areas


Europahuset Gävleborg har varit partner i ett EU-projekt för utveckling i landsbygd/glesbygd. Projektet hade partners från sex länder och för Sveriges del så var det Gävleborgs län som blev delaktiga genom Europahuset Gävleborg i samverkan med sin medlemsorganisation ”Hela Sverige ska leva – länsbygderådet X-ing Gävleborg”.


Det var programmet Erasmus+ inom EU som gav 90.000 euro i stöd för projektet. Projektet kallades ”READ IT – Active Citizens in Rural Areas” och utöver Sverige (Gävleborg) deltog Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Grekland och Polen. Samtliga parter är medlemmar inom ett europeiskt nätverk som heter EUNET. I det nätverket har Europahuset Gävleborg en plats i styrelsen sedan flera år tillbaka.


Målen med projektet var att:

•öka social gemenskap och förbättra levnadsvillkor i glesbygd/landsbygd

•utveckla nyskapande metoder för att stärka ett aktivt medborgarskap

•att genom projektet sprida erfarenheter om utvecklingsarbete i glesbygd/landsbygd

•utarbeta en digital manual med konkreta exempel från alla delaktiga länder omkring arbete med lokal utveckling för vidare användning i hela Europa.


Sedan 1960/70-talet har situationen på landsbygden förändrats dramatiskt. Utflyttningen har varit omfattande och i spåren av det stänger affärer, skolor, offentlig service och kollektivtrafik minskar och infrastrukturen blir eftersatt. Arbetstillfällen försvinner och sammantaget blir det en ond spiral som leder till avfolkning av lansbygden. Detta är kända problem i Sverige men tyvärr ser det likadant ut i övriga Europa också. Projektet syftade till att göra det attraktivt att bo på landsbygden och genolm att sprida erfarenehter och goda exempel mellan länderna i projektet.


Projektet är nu avslutat, med fyra transnationella träffar med representanter från olika lokala utvecklingsgrupper. En manual kallad '7-steps' är ett resultat. Många goda exempel från samtliga partnersländer finns också förtecknade på Read It:s hemsida: www.ruralareas.eu


Mer information finns på Facebook!


Nu vill Europahuset Gävleborg och X-ing sprida resultatet och även ta initativ till nya internationella projekt. Därför bjuder vi in till en tvådagarsträff den 14-15 mars 2020 på Gläntans kursgård. Se inbjudan genom att klicka HÄR.


Välkommen att anmäla dig till denna spännande träff denast den 20 janunari 2020!


Bilderna är tagna från det första transnationella seminariet i Frankrike mars 2018. På bilden till vänster är den svenska delegationen med Kerstin Moberg, Oslättfors, Gästrikland, Jenny Breslin, Los, Hälsingland, Åsa Åkerlund, Holmsveden, Hälsingland, och Åke Söderman, Sandviken, Gästrikland.Studieresa till Rumänien i maj 2017


I maj 2017 gjorde Europahuset Gävleborg, tillsammans med ABF Gävleborg och ABF Örebro, en studieresa till Rumänien. Resan gjordes som ett sista steg i en studiecirkel om landet, som genomfördes både i Gävleborg och Örebro under våren. Syftet med studiecirkeln och studieresan var att ge deltagarna djupare kunskaper om Rumänien – ett land i EU som vi inte vet mycket mer om än att den före detta ledaren Ceausescu var en hemsk diktator och att landet lider av större ekonomiska problem, då vi hemma i Sverige idag kan se hur Romer kommer från Rumänien för att finna en bättre ekonomisk situation.


Under studiecirkelns träffar diskuterades det kring allt från historia, ekonomi, politik, religion, mat och sevärdheter. Deltagarna hade även besök av några gävleborgare som under 80-talet kommit till Sverige på grund av oroligheter i landet. På så sätt vidgades även perspektiven under studiecirkelns gång.

På resan till Rumänien var vi 25 deltagare, var av 20 från Gävleborg. Under en vecka på plats besökte gruppen bl.a. den svenska ambassaden, parlamentet, Ceausescus villa, en organisation som arbetar med att stötta och inkludera romska barn bättre i samhället, ett historiskt museum liknande Skansen i Sverige, samt en vingård för provning av ett inhemskt producerat vin. Under resans gång var gruppen mestadels i huvudstaden Bukarest, men reste även till Brasov för en natt där. Resan mellan städerna

innehöll i sig även studiebesök på vägen.Deltagarna var väldigt nöjda med resan och reflekterade framförallt mycket över de stora ekonomiska skillnader som finns mellan människor i Rumänien, romernas situation och politikens ointresse för att stärka den gruppen, hur vacker naturen är, hur pass europeiska de stora städerna kändes, samt att den generella planeringsbenägenheten är sisådär i landet. Med studiecirkeln och studieresan bildade vi oss mycket, samtidigt som vi fick en bättre och mer nyanserad förståelse av Rumänien som land.Camp Democracy 2016-2017


Camp Democracy är ett Erasmus+-projekt som tagit sin utgångspunkt från en osäker social och politisk kontext inom den Europeiska Unionen. Många av dagens ungdomar i EU-länderna möter stora utmaningar såsom arbetslöshet, utanförskap, främlingsfientlighet och låga nivåer av engagemang i politik eller civilsamhälle. Utmaningar som dessa sätter demokratin på prov och genererar frustration.


Med denna bakgrund har Europahuset Gävleborg och ABF Gävleborg, tillsammans med europahus i Tyskland, Rumänien och Grekland, startat projektet med syfte att 1) engagera och bilda ungdomar från olika bakgrunder och länder i Europa om samtida europeiska frågor och värderingar, 2) involvera ungdomar i politiska diskussioner och beslutsprocesser kring ämnen som migration, politiskt deltagande, demokrati, samt ekonomisk och social integration.


Projektet har genomfört två av sina första planerade utbyten – ett på Rhodos, Grekland och ett i Gävleborg, Sverige. Med sex ungdomar från vardera land, mellan 18-30 år, samlades de i Grekland under en vecka i September 2016 och i Sverige under en vecka i mars 2017. Utifrån projektets mål har träffarna fyllts med diskussioner och seminarier tillsammans med lokala politiker och representanter från civilsamhällesorganisationer, samt utbildning i kommunikation genom social media, politisk PR, politisk analys och policyskapande. Därutöver har det även funnit tid för teambyggande aktiviteter och studiebesök.


Tanken är att ungdomarna efter detta projekt skall kunna och vilja bli mer socialt och politiskt aktiva i sina samhällen på grund av ökad kunskap och förståelse för beslutsprocesser, nyckelfrågor i EU och deras inverkan på samhället. Detta underlättas vidare med djupare kunskaper som de har tillskansat sig kring kommunikation, mediearbete, debatteknik och interkulturella dialoger.


Projektet förväntas fortsätta med två seminarieveckor till – en i Tyskland och en i Rumänien. En ansökan för nästa del av projektet har skickats in till Europeiska Kommissionen.

Några resultat från de första två träffarna kan ses via:


http://www.houseofeurope-rhodes.eu/campdemocracy/Medverkan på EUNETs årsmöte i Malta 2016


Europahuset Gävleborg deltog i nätverket för europahus i Europa - EUNET:s årsmöte i Malta under oktober 2016. Under årsmötet diskuterades Maltas kommande ordförandeskap i EU:s ministerråd och Maltas situation med immigration från Nordafrika. Utöver det så deltog vi från Europahuset Gävleborg i styrelsemöte där vi finns representerade, i möte med EUNET:s ungdomsskommité där vi nu fick ordförandeposten, och i möten kring samarbetsprojekt som vi är med och planerar - på temat migration och på temat aktiva medborgare på landsbygden.


Medverkan på Palmedagarna 2016


Europahuset Gävleborg arrangerar tre seminarier under Palmedagarna 2016 på Bollnäs folkhögskola.


Lördagen 3 september:


EU i Framtiden - sammanhållning eller splittring? (15.00)


Nasra Ali, YES (Young European Socialists)

Jens Nilsson, EU-parlamentariker (S)

Sverker Gustavsson, Professor i Statskunskap


Söndagen 4 september:


Moldavien - i kläm mellan EU & Ryssland (8.30 & 10.30)


Igor Batog & Åke Söderman


Albanien - ett stängt land som öppnats (8.30 & 10.30)


Plejada Gugashi & Sanna Eliasson


Seminarierna stöttas av EUNET (www.european-net.org) och

EU:s 'Europe for Citizens Programme'.
Medverkan på Europaveckan 2016 i Gävle


Under Europaveckan 2016 som Gävle kommuns Internationella kontor och Europa Direkt anordnar mellan den 9-13 maj så kommer Europahuset Gävleborg att vara medarrangör på två intressanta programpunkter.


Den första heter "SOS Europa - vad händer om EU faller samman? Vad är värt att kämpa för?". Här bjuds allmänheten in till en filmvisning av dramadokumentären SOS Europa, samt en efterföljande diskussion med ledning av gävleborgaren Yoomi Renström som är ledamot i EU:s Regionkommitté.


Den andra programpunkten heter "Albanien - den slutna diktaturen som öppnats". Under detta seminarium kommer Åke Söderman från Europahuset Gävleborg att berätta i ord och bild om en studieresa i landet som gärna vill bli en del av EU-gemenskapen. Efter andra världskriget utvecklades Albanien, Europas mest isolerade land, till en hård kommunistisk och ateistisk diktatur. ”Klassfiender” avrättades och fria val infördes först 1991. Några år in på 2000-talet började ekonomin växa och en modernisering av landet inleddes, även om det ännu lider av omfattande korruption.


Program med tider och anmälan finnes på följande länk: http://www.gavle.se/Uppleva--gora/Bibliotek/Samhallsinformation-och-radgivning/Europa-Direkt-Gavleborg/Europaveckan/
Let's get together - to know and develop Europe


Europahuset Gävleborg bjuder in till ett panelsamtal kring den ekonomiska utvecklingen, den växande högerextremismen och synen på ett enat Europa från olika europeiska länders perspektiv. De medverkande är:


Karsten Lucke, Europahuset i Bad Marienberg, Tyskland

Michael Kavuklis, Europahuset på Rhodos, Grekland

Yoomi Renström, ledamot i EU:s regionkommitté, Gävleborg


Bollnäs 24/8 - kl.18 - biblioteket

Sandviken 25/8, kl. 18 - Folkets Hus


Samtalet genomförs på engelska utan tolkning. Fika finns att köpa för 40 kr. Fri entré! Varmt välkomna!Seminariedag: Kan vi lära oss av den Europeiska historien?


Under 2014 var det 100 år sedan första världskriget startade, 25 år sedan Berlinmurens fall, och

10 år sedan den stora EU-utvidgningen. Vi kan se tillbaka på vår delvis mycket tragiska europeiska historia, men samtidigt också glädjas åt de steg vi gemensamt har tagit i försöket att skapa fred. Sedan slutet på andra världskriget har EU ökat i både medlemsstater och i fredsbevarande makt. Vårt gemensamma fredsprojekt är något viktigt, men är ingenting som av naturlagar i framtiden kommer att fortsätta. Det är någonting som vi måste vårda ömt.Trots våra gemensamma fredsbyggande prestationer så finns det någonting idag som

oroar oss. Vi ser hur generationer och en stor

del av befolkningen saknar grundläggande kunskap om EU och den europeiska historien.

I linje med detta ser vi även en brist på intresse för dess framtid. I EU-parlamentsvalet 2014 kunde vi observera att endast hälften av alla röstberättigade svenskar gick och röstade, samtidigt som Gävleborgs län hade lägst valdeltagande i landet. Samtidigt som vi ser

den här trenden, så ser vi också hur höger- extrema krafter ökar och får mer inflytande i

de europeiska länderna – även i Sverige.


Sådana här trender hotar den internationella solidariteten. De hotar gränsöverskridande samarbeten. De hotar freden. Europahuset Gävleborg kände därför för att göra något på det här temat. Den 7 december 2014 anordnade Europahuset en offentlig seminariedag på Winn Konferenscenter i Gävle med syftet att öka kunskapen om EU, dess historia, och ännu viktigare om dagens trender som skulle kunna leda till en återupprepning av den tragiska historien.


Under seminariedagen hade vi med oss historiken Gellert Kovacs som föreläste om "Varför startade de två världskrigen och vilka konsekvenser fick de?", författaren Anna-Lena Lodenius som pratade om "Ökningen och effekterna av fascism/rasimen i Europa", ambassadören och föredetta stadsrådet Carl Tham på temta "Murens fall och utvidgningen av EU", samt SVT:s utrikesreporter Bert Sundström som berättade om "Ukraina-Ryssland och den Europeiska Unionen".
Ungdomsutbyte i Tyskland - Picturing Politics


Europahuset Gävleborg har genom medlemskapet i det europeiska nätverket EUNET tagit del av ett EU-finansierat ungdomsutbyte med sju europeiska länder som tog plats i juni 2014. Utbytet skedde i form av ett veckoseminarium på Europahuset i Bad Marienberg i Tyskland mellan den 10-17 juni.  Sverige deltog med 7 ungdomar från Gävleborg mellan 15-19 år, precis som ungdomar från Italien, Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien och Tyskland också gjorde.


Ungdomsutbytet syftade till att samla ungdomar från olika europeiska länder för att minska avstånden mellan EU-ländernas yngre generationer, och att de skulle få samtala tillsammans om ungdomens syn på det nuvarande Europa och ännu viktigare om vilken riktning det framtida Europa bör ta efter Europaparlamentsvalet i maj 2014.


I en interkulturell miljö diskuterade

ungdomarna högst aktuella politiska frågor

och gjorde det på många olika kreativa sätt - t.ex.

genom fotografier, spraymålning, serieteckningar

eller bildkollage. Det diskuterades även kring

bilders makt inom politik och hur enkelt det kan

vara att skriva eller skriva om historia genom att

välja vad som skall visas. Under veckan skapade

de 60-tal ungdomarna dessutom många kontakter

och vänskapsband över gränserna, vilket är viktigt

i fredsprojektet EU.


Se gärna en video från utbytet som vi skapat: http://youtu.be/WG9T80rEUug.Europavalet 2014 – för gammal och ung


Europahuset i samarbete med PRO Gävleborg och ABF Gävleborg startade i slutet av året 2013 ett projekt tillsammans för att öka antalet väljare i Gävleborg till Europaparlamentsvalet 2014. Målet var att signifikant öka antalet medborgare som går och röstar bland de två grupper i samhället som minst använder sin demokratiska rättighet och skyldighet – de äldre och de yngre.


Projektet utbildade i början av 2014 14

stycken  EU-valsambassadörer – av dem

sju stycken  pensionärer och sju stycken

ungdomar från länet. Dessa ambassadörer

har fått en endagsutbildning om EU och

varför det är så viktigt att delta i valet, samt

en resa till Bryssel för att fördjupa sina

kunskaper på området genom studiebesök

på t.ex. EU-parlamentet, EU-kommissionen

och Central Sweden.


Med deras nyförvärvade kunskaper om EU

och om EU-valet var EU-valsambassadörerna

ute i länet; på PRO-möten och på gymnasie-skolor,

för att informera om valet och att uppmana medborgarna att delta i detta viktiga val.


Genom de informationsinsatser som ambassadörerna har genomfört beräknas de ha nått över 5 000 potentiella väljare direkt, som även blev uppmuntrade att föra uppmaningen vidare. Projektet beräknade att man nått ut till ungefär 50 000 gävleborgsbor i den äldre och den yngre generationen.Facklig studieresa till Bryssel


LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg anordnade tillsammans med Europahuset en studieresa till Bryssel i november 2013 för medlemmar i LO:s

fackförbund. Syftet med resan var att öka kunskapen

om europafackligt samarbete och om EU i allmänhet.

Ett annat mål var också att fackförbunden skulle lära

sig mer om olika EU-program för att såsmåningom

starta egna utbytesprojekt med fackförbund runtom i

Europa.


Under de fyra dagarna i Bryssel besökte de 24

deltagarna bland annat EU-parlamentet,

LO-TCO-SACO-kontoret, och ETUC

(European Trade   Union Confederation).Det baltiska äventyret


Mellan maj 2005 och april 2006 genomförde Europahuset ett prisbelönt ungdomsprojekt tillsammans med baltiska samarbetspartner, som finaniserades av EU-kommissionens dåvarande program ”Active European Citizenship”. Det baltiska äventyret var ett utbyte med syfte att lära ungdomar mer om den Europeiska Unionen, samt om gemensamma rättigheter och skyldigheter som medborgare i EU.


Tjugo gymnasieelever från Gävleborgs län

träffade sju ungdomar från vart och ett av

våra baltiska grannländer Estland, Lettland

och Litauen under projekttiden. De svenska

deltagarna skaffade sig tillsammans mer

kunskaper om EU och om de baltiska staterna

och gjorde sedan en studieresa till de tre

länderna. Under besöken i Estland, Lettland

och Litauen plockade de svenska ungdomarna

upp de baltiska deltagarna som på förhand

hade lärt sig mer om EU och om Sverige, och

tog dem med på en studieresa till Sverige.


Efter utbytet skapade varje delegation ett informationsmaterial grundat på de kunskaper och erfarenheter de fått genom projektet, som sedan spreds på gymnasieskolor i respektive land.


Projektet belönades med EU-kommissionens pris ”Golden Stars” för bästa projekt 2007 inom utbildning och kultur.